40درصد تخفیف عضویت اعضای حقیقی و 20 درصد تخفیف اعضای حقوقی

مطلب پیش نویس است
40درصد تخفیف عضویت اعضای حقیقی و 20 درصد تخفیف اعضای حقوقی

 طبق سنوات قبل وبه منظوررفاه حال اعضای محترم  سازمان مقررگردید . از تاریخ 96/12/1 لغایت  96/12/29 تعرفه عضویت جهت اعضای حقیقی و حقوقی به ترتیب با 40%و 20%محاسبه گردد.

روابط عمومی سازمان