سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثر کیفری و نداشتن سوء شهرت داوطلبان عضویت در شورا

مطلب پیش نویس است
آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثر کیفری و نداشتن سوء شهرت داوطلبان عضویت در شورا

قابل توجه داوطلبان عضویت در شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثرکیفری و نداشتن سوءشهرت به دبیرخانه کمیته اجرایی استان پایان وقت اداری پنجشنبه 97/2/20 می باشد . به مدارکی که پس از تاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا رزومه (سوابق تحصیلی و شغلی در قالب حداکثر 400 کلمه)بایستی در محیط word تایپ شده و فایل مربوطه در قالب CDبه کمیته اجرایی استان حداکثر تا تاریخ 97/2/20 تحویل داده شود.