آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثر کیفری و نداشتن سوء شهرت داوطلبان عضویت در شورا

مطلب پیش نویس است
آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثر کیفری و نداشتن سوء شهرت داوطلبان عضویت در شورا

قابل توجه داوطلبان عضویت در شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل استعلام محکومیت موثرکیفری و نداشتن سوءشهرت به دبیرخانه کمیته اجرایی استان پایان وقت اداری پنجشنبه 97/2/20 می باشد . به مدارکی که پس از تاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا رزومه (سوابق تحصیلی و شغلی در قالب حداکثر 400 کلمه)بایستی در محیط word تایپ شده و فایل مربوطه در قالب CDبه کمیته اجرایی استان حداکثر تا تاریخ 97/2/20 تحویل داده شود.