اخطار به ناظرین

مطلب پیش نویس است
اخطار به ناظرین

 ❌ ارائه و تهیه فرم کارشناسی در ظرف مدت 3 روز❌

احتراما با توجه به شکایتهای رسیده به اطلاع می رساند از این پس از تاریخ ارجاع کتبی نمایندگی به جنابعالی ظرف مدت سه روز بایستی گزارش بازدید بصورت تمام تایپی ممهور به مهر کارشناسی و تاریخ و دارای نظریه قطعی به نمایندگی ارائه شود گزارشاتی که بعد از تاریخ فوق الذکر ارائه شود فاقد استناد و وفق مقررات اعمال قانون خواهد شد.