سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تکمیل ظرفیت امور اراضی

مطلب پیش نویس است
اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی تکمیل ظرفیت امور اراضی

پیرو فراخوان ثبت نام متقاضیان تکمیل ظرفیت واگذاری امور تصدی گری امور اراضی، برنامه دوره آموزشی ثبت کنندگان به شرح ذیل اعلام می گردد، با توجه به محدودیت مکان، کلیه افراد ثبت نامی ضرورت دارد طبق برنامه اعلام شده در کلاسهای آموزشی مربوطه شرکت نمایند.

**مسئولین فنی واحدهای تولیدی که دارای قراداد بوده اند، طبق اطلاعیه مربوط به تکمیل ظرفیت مجاز به شرکت در دوره نمی باشند.

عناوین دوره آموزشی:             

1- واگذاری و توسعه اراضی شامل نحوه تشکیل پرونده های طرحهای کشاورزی، نقشه برداری اراضی 2 ساعت

 2- واگذاری و توسعه اراضی شامل نحوه تشکیل پرونده های طرحهای غیر کشاورزی و نظارت بر طرحها 2 ساعت

3- حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی:تشکیل پرونده ها، نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، نحوه بازدید کارشناسی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 2 ساعت

4- اصلاحات اراضی شامل نقشه برداری اراضی بایر مازاد بر نسق متصرفی، نحوه تشکیل پرونده متصرفین، بازدید برای پاسخگویی امور اراضی به استعلامهای ثبتی 2 ساعت

زمان برگزاری دوره: (طبق لیست پیوست)

سه شنبه96/08/16  به تعداد 31 نفر

یکشنبه96/08/21  به تعداد28 نفر

دوشنبه 96/08/22 به تعداد 28 نفر

ساعات برگزاری دوره:

صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 13/30 تا 17/30

نکات ضروری:

 

لازم به ذکر است آزمون پایان دوره دارای نمره منفی بوده و در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه و در مکانی که متعاقبا از طریق سایت سازمان اعلام می گردد، برگزار خواهد شد.