اطلاعیه شماره 1 هیئت نظارت

مطلب پیش نویس است
اطلاعیه  شماره 1 هیئت نظارت

 اعضای محترم سازمان

با توجه به برخی شنیده ها مبنی بر تمدید عضویت برخی از اعضای سازمان توسط فرد یا افرادی به منظور رای دادن به فرد یا گروهی از افراد در انتخابات، وفق هماهنگی های بعمل آمده، در صورت اثبات موضوع فوق الذکر، در حین و بعد از برگزاری انتخابات، باستناد ماده ۲۳ دستورالعمل انتخابات، پرونده تخلفات متخلفین برای بررسی و رسیدگی به هیات های بدوی و عالی انتظامی ارجاع خواهد گردید و هرگونه تبعات ناشی از این موضوع بر عهده افراد خاطی می باشد.
هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی