سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعیه شماره 1 هیئت نظارت

۱۳۹۷/۰۴/۲۱ تعداد بازدید: ۱۹۲
print
اطلاعیه  شماره 1 هیئت نظارت

 اعضای محترم سازمان

با توجه به برخی شنیده ها مبنی بر تمدید عضویت برخی از اعضای سازمان توسط فرد یا افرادی به منظور رای دادن به فرد یا گروهی از افراد در انتخابات، وفق هماهنگی های بعمل آمده، در صورت اثبات موضوع فوق الذکر، در حین و بعد از برگزاری انتخابات، باستناد ماده ۲۳ دستورالعمل انتخابات، پرونده تخلفات متخلفین برای بررسی و رسیدگی به هیات های بدوی و عالی انتظامی ارجاع خواهد گردید و هرگونه تبعات ناشی از این موضوع بر عهده افراد خاطی می باشد.
هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی