اطلاعیه شماره 2 هیئت نظارت

مطلب پیش نویس است
اطلاعیه شماره 2 هیئت نظارت
اعضای محترم سازمان
با توجه به برخی شنیده ها مبنی بر حضور برخی از افراد با کارت شناسایی اعضای سازمان، با توجه به هماهنگی های بعمل آمده، ضمن نظارت دقیق این موضوع توسط کمیته محترم اجرایی برگزاری انتخابات، در صورت رویت و یا اثبات موضوع فوق الذکر در حین و بعد از انتخابات، باستناد ماده ۲۳ دستورالعمل انتخابات، پرونده متخلفین برای بررسی و رسیدگی به هیات های بدوی و عالی انتظامی ارجاع خواهد گردید و هرگونه تبعات ناشی از این موضوع بر عهده افراد خاطی می باشد.
لذا تاکید می گردد از در اختیار قرار دادن کارت شناسایی خود به افراد دیگر جدا خودداری گردد.
هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی