سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

انتخاب بازرس سازمان

۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تعداد بازدید: ۳۷۵
print
انتخاب بازرس سازمان

 

 

       موضوع : انتخاب بازرس

  با عنایت به برگزاری مجمع عمومی سازمان در روز جمعه مورخ 1397/4/22و موضوع انتخاب بازرس سال 97 ، از اعضاء محترم حقیقی که تمایل به کاندیدا شدن در سمت بازرس سازمان می باشند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ1397/4/20  درخواست کتبی خود را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند .

           شرایط ثبت نام  :

1-  کاندیدای عضویت در شورای استان نباشند

2-  اعتبار عضویت تا پایان سال 97 باشد

 

کمیته اجرائی  انتخابات

                                سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی