سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

انتخاب بازرس سازمان

مطلب پیش نویس است
انتخاب بازرس سازمان

 

 

       موضوع : انتخاب بازرس

  با عنایت به برگزاری مجمع عمومی سازمان در روز جمعه مورخ 1397/4/22و موضوع انتخاب بازرس سال 97 ، از اعضاء محترم حقیقی که تمایل به کاندیدا شدن در سمت بازرس سازمان می باشند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ1397/4/20  درخواست کتبی خود را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند .

           شرایط ثبت نام  :

1-  کاندیدای عضویت در شورای استان نباشند

2-  اعتبار عضویت تا پایان سال 97 باشد

 

کمیته اجرائی  انتخابات

                                سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی