برگزاری دوره های آموزشی

مطلب پیش نویس است

 به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سطح استان  دوره های آموزشی ذیل را به صورت ویدئو کنفرانس  در تاریخ و ساعات  قید شده برگزار می نماید.از علاقه مندان دعوت می گردد در ساعات مقرر در این دوره ها شرکت فرمایند.

ضمنا امتیاز آموزشی این دوره ها برای رتبه بندی اعضاء محاسبه خواهد شد.

محل برگزاری در مشهد سالن رشد واقع در پردیس آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و در شهرستان ها در سالن مخابرات شهرستان خواهد بود.

1- دوره مدیریت تغذیه مزارع گندم  توسط آقای دکتر پیمان کشاورز مورخ 96/12/05 ساعت 8/30 تا 11

2- دوره مدیریت علف های هرز مزارع گندم توسط آقای دکتر ناصر باقرانی ترشیز مورخ 96/12/05 ساعت 11 تا 12/30