سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

تایید صحت پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰ تعداد بازدید: ۱۶۳
print
تایید صحت پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

 به استناد مواد 74و76 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند 13 ماده 2 دستور العمل پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی صورت جلسات و مستندات مربوط به انتخابات استان خراسان رضوی به استناد نامه شماره س/ن/2351/97  مورخ 97/5/9 هیات نظارت مرکزی مورد تایید قرار گرفت .