سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

مطلب پیش نویس است
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

 با عنایت به نامه شماره 4960/96 / س/ن مورخ 96/12/19  معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی مهلث ثبت نام آزمون ادواری تا تاریخ 97/1/14 تمدید گردید. پس از اتمام مهلت ثبت نام ، نتایج آزمون ضمن ارسال به سازمان نظام مهندسی استان در کارتابل متقاضی اعلام خواهد شد .