تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

مطلب پیش نویس است
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

 با عنایت به نامه شماره 4960/96 / س/ن مورخ 96/12/19  معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی مهلث ثبت نام آزمون ادواری تا تاریخ 97/1/14 تمدید گردید. پس از اتمام مهلت ثبت نام ، نتایج آزمون ضمن ارسال به سازمان نظام مهندسی استان در کارتابل متقاضی اعلام خواهد شد .