در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی

مطلب پیش نویس است
در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی

به استناد نامه شماره س/ن/363/97 در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی به استحضار می رساند :

1- رتبه بندی فقط برای کلینیک های گیاهپزشکی که متقاضی عقد قرارداد با بخش دولتی هستند الزامی بوده و برای سایر واحدهای گیاهپزشکی لزومی ندارد .

2- آزمون مسئولین فنی حذف و احراز صلاحیت از طریق کمیته هماهنگی استانی جایگزین آن می گردد .

3- در سامانه پنجره واحد رتبه بندی حذف و تشخیص صلاحیت جایگزین آن می شود.