سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی

۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تعداد بازدید: ۳۶۶
print
در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی

به استناد نامه شماره س/ن/363/97 در خصوص رتبه بندی مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی به استحضار می رساند :

1- رتبه بندی فقط برای کلینیک های گیاهپزشکی که متقاضی عقد قرارداد با بخش دولتی هستند الزامی بوده و برای سایر واحدهای گیاهپزشکی لزومی ندارد .

2- آزمون مسئولین فنی حذف و احراز صلاحیت از طریق کمیته هماهنگی استانی جایگزین آن می گردد .

3- در سامانه پنجره واحد رتبه بندی حذف و تشخیص صلاحیت جایگزین آن می شود.