در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها

مطلب پیش نویس است
در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها

 قابل توجه مهندسین مشاور سازمان نظام مهندسی در سطح استان

پیرو صورتجلسه مورخ 96/11/28 ستاد توسعه گلخانه ها براساس پاسخ استعلامات انجام پذیرفته از مدیریت شعب بانک کشاورزی در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها مصوب گردید با توجه به نقش بارز آب شیریبن کن در جلوگیری از تخریب آب و آلودگی محیط زیست نیازی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نمی باشد و از آب شیرین کن در مورد شوری های بیش از حد که تبدیل آن غیر اقتصادی است ممنوع می باشد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد که در تهیه طرح های فنی موضوع یاد شده مورد لحاظ قرار گیرد.