دعوت به همکاری ( نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان جوین)

مطلب پیش نویس است
دعوت به همکاری ( نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان جوین)
قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی شهرستان جوین 
 
دعوت به همکاری ( نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان جوین)
 
با توجه به انصراف رابط (نمایندگی ) شهرستان جوین از متقاضیان دعوت می گردد در صورت علاقه مندی پذیرش نمایندگی (رابط سازمان ) درخواست خود را به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 96/12/25 به امور اداری سازمان ارسال نمایند.