دوره آموزشی سازمان بهره وری آسیایی (APO)

مطلب پیش نویس است

قابل توجه اعضای محترم سازمان

با توجه به درخواست سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (نامه پیوست) از اعضاء سازمان که مسلط به زبان انگلیسی و فعالیت در زمینه مرتبط کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست را دارند حداکثر تا تاریخ97/7/7 درخواست خود را به سازمان ارائه نمایند.