زمابندی مصاحبه مرغ گوشتی

مطلب پیش نویس است
زمابندی مصاحبه مرغ گوشتی

زمان مصاحبه مدیران فنی مرغ گوشتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به شرح زیر اعلام می گردد.