سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

زمان خاتمه عضویت یا تمدید عضویت برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مطلب پیش نویس است

به استناد اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای استانی به اطلاع می رساند: 

1-سامانه ثبت نام برای متقاضیان عضویت در سازمان از تاریخ 1397/03/25 لغایت 1397/04/01 غیر فعال خواهد بود، لذا متقاضیان عضویت در سازمان بایستی تا قبل از بیست و پنجم خرداد ماه نسبت به ثبت درخواست عضویت خود در سامانه iaeo.ir  اقدام نمایند.                  

2-سامانه تمدید و انتقال عضویت از تاریخ 1397/03/29 لغایت 1397/04/01 غیر فعال خواهد  بود، لذا متقاضیان تمدید یا انتقال عضویت بایستی تا قبل از بیست و نهم خرداد ماه نسبت به تمدید کارت عضویت خود در سامانه iaeo.ir  اقدام نمایند.                  

**کارت عضویت به کارتی اطلاق می گردد که اعتبار آن تا  پایان سال 1396 باشد.