زمان خاتمه عضویت یا تمدید عضویت برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مطلب پیش نویس است

به استناد اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات شورای استانی به اطلاع می رساند: 

1-سامانه ثبت نام برای متقاضیان عضویت در سازمان از تاریخ 1397/03/25 لغایت 1397/04/01 غیر فعال خواهد بود، لذا متقاضیان عضویت در سازمان بایستی تا قبل از بیست و پنجم خرداد ماه نسبت به ثبت درخواست عضویت خود در سامانه iaeo.ir  اقدام نمایند.                  

2-سامانه تمدید و انتقال عضویت از تاریخ 1397/03/29 لغایت 1397/04/01 غیر فعال خواهد  بود، لذا متقاضیان تمدید یا انتقال عضویت بایستی تا قبل از بیست و نهم خرداد ماه نسبت به تمدید کارت عضویت خود در سامانه iaeo.ir  اقدام نمایند.                  

**کارت عضویت به کارتی اطلاق می گردد که اعتبار آن تا  پایان سال 1396 باشد.