سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

فراخوان آموزشی

مطلب پیش نویس است

 قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان، بهره برداران و نمایندگیهای سازمان در شهرستانها

موضوع : برگزاری دوره آموزشی ویدئو کنفرانس زعفران
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان درنظردارد اولین دوره آموزشی (آفات زعفران) را در روز چهارشنبه 96/8/24 از ساعت 7:30 تا13 درسطح استان بصورت سیستم ویدئو کنفرانس برگزار نماید.از علاقه مندان ، بهره برداران و متخصصین دعوت می گردد با مراجعه به ادارات مخابرات شهرستانها از این امکان آموزشی بهره مند گردند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی