فراخوان دعوت به همکاری ناظر بر ساخت سازه های گلخانه ای توسط شرکتهای خارجی

مطلب پیش نویس است