قابل توجه اعضای محترم سازمان

مطلب پیش نویس است
 قابل توجه اعضای محترم سازمان

به استحضار اعضای محترم سازمان می رساند اسامی  17 نفر از اعضای سازمان که کارت عضویت خودرا در روز جمعه 97/4/22 در اختیار افراد دیگری به منظور رای دادن به کاندیداها قرارداده بودند به استناد بند (ج) ماده 21 پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بنا بر تصمیم هیات نظارت بر انتخابات استان، به هیئت بدوی انتظامی استان تحویل گردید.