قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی

مطلب پیش نویس است
 قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی

 قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی به عنوان کارگزار شرکت هایی که قبلا در سایت سازمان ثبت نام نموده اند ، ضرورت دارد مدارک لازم را مطابق فایل پیوست حد اکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/10/16 به سازمان نظام مهندسی استان تحویل دهند