قابل توجه مشاورین محترم --دفترچه محاسبات فنی طرح بین مشاور - محاسب و متقاضی

مطلب پیش نویس است

 فرم صورتجلسه سه جانبه مربوط به نگارش دفترچه محاسبات فنی طرح بین مشاور - محاسب و متقاضی جهت اطلاع و بهره برداری قرار می گیرد لازم به ذکر است ابتدا باید فرم مذکور تکمیل و به تایید کارشناس مسئول صدور پروانه استان قرارگرفته و سپس مراحل نگارش انجام پذیرد.