سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

قابل توجه ناظرین محترم صدور پروانه دام صنعتی،روستایی و شیلات

۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تعداد بازدید: ۴۸۸
print
قابل توجه ناظرین محترم صدور پروانه دام صنعتی،روستایی و شیلات

با توجه به اینکه صدور پروانه های دام از طریق ثبت در سامانه پنجره واحد انجام می شود خواهشمند است در تهیه گزارش ها به موارد ذیل دقت نمایید :

1-    تحویل  اصل فیش واریزی هزینه بازدید به همراه گزارشتهیه شده به رابط سازمان

2-    درج حداقل چهار نقطه  مختصات جغرافیایی utm با مشخص بودن   x   و  y و    z ( درجه و دقیقه نباشد )

3-    با توجه به سیستمی شدن درخواست ها ، در درج مساحت ها و تهیه گزارش ها بیش از پیش دقت نمایید .

4-    لازم است کارشناسان ناظر شیلات نقشه جانمایی یا تاسیسات و استخرهای موجود را با درج ابعاد و مساحت ها ، در همه گزارش ها ارائه نمایند . ثبت آدرس و شماره تماس متقاضیان در گزارش ها مورد انتظار است .

5-    ترسیم کروکی محل به صورت صحیح و دقیق و با استفاده از نرم افزار اتوکد مورد انتظار است . (نقشه های دستی مورد پذیرش نخواهد بود)

6-    در صورت بی دقتی در تهیه گزارش ها و اعلامتوسط واحد صدور پروانه ، کارشناس ناظر جایگزین معرفی خواهد شد .

7-     در فرم 5 گزارش پروانه های روستایی ، درج نقاط utm دامداری مورد بازدید  ، مورد انتظار است .

8-    در گزارش پروانه های روستایی پاسخگویی به تمام سوالات الزامی است .در قسمت فاصله از آخرین خانه روستا ، درج کمترین فاصله نسبت به دامداری مورد بازدید مورد انتظار است .

9-    فرم های بازدید روستایی در سایت نظام مهندسی موجود است . ( قسمت دانلودها پوشه پروانه روستایی )

10-                        حداکثر زمان بازدید و ارائه گزارش  یک هفته  می باشد .