قابل توجه ناظرین محترم صدور پروانه دام صنعتی،روستایی و شیلات

مطلب پیش نویس است
قابل توجه ناظرین محترم صدور پروانه دام صنعتی،روستایی و شیلات

با توجه به اینکه صدور پروانه های دام از طریق ثبت در سامانه پنجره واحد انجام می شود خواهشمند است در تهیه گزارش ها به موارد ذیل دقت نمایید :

1-    تحویل  اصل فیش واریزی هزینه بازدید به همراه گزارشتهیه شده به رابط سازمان

2-    درج حداقل چهار نقطه  مختصات جغرافیایی utm با مشخص بودن   x   و  y و    z ( درجه و دقیقه نباشد )

3-    با توجه به سیستمی شدن درخواست ها ، در درج مساحت ها و تهیه گزارش ها بیش از پیش دقت نمایید .

4-    لازم است کارشناسان ناظر شیلات نقشه جانمایی یا تاسیسات و استخرهای موجود را با درج ابعاد و مساحت ها ، در همه گزارش ها ارائه نمایند . ثبت آدرس و شماره تماس متقاضیان در گزارش ها مورد انتظار است .

5-    ترسیم کروکی محل به صورت صحیح و دقیق و با استفاده از نرم افزار اتوکد مورد انتظار است . (نقشه های دستی مورد پذیرش نخواهد بود)

6-    در صورت بی دقتی در تهیه گزارش ها و اعلامتوسط واحد صدور پروانه ، کارشناس ناظر جایگزین معرفی خواهد شد .

7-     در فرم 5 گزارش پروانه های روستایی ، درج نقاط utm دامداری مورد بازدید  ، مورد انتظار است .

8-    در گزارش پروانه های روستایی پاسخگویی به تمام سوالات الزامی است .در قسمت فاصله از آخرین خانه روستا ، درج کمترین فاصله نسبت به دامداری مورد بازدید مورد انتظار است .

9-    فرم های بازدید روستایی در سایت نظام مهندسی موجود است . ( قسمت دانلودها پوشه پروانه روستایی )

10-                        حداکثر زمان بازدید و ارائه گزارش  یک هفته  می باشد .