قابل توجه کارشناسان علوم دامی و مسئولین فنی دام و طیور سازمان نظام مهندسی

مطلب پیش نویس است

 با توجه به ضوابط سازمان نظام مهندسی و تبصره 1 ماده 7 تفاهم نامه مشترک ،

عضویت در انجمن متخصصین علوم دامی جهت معرفی و عقد قرارداد مسئولین فنی الزامی نیست .