سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

مهلت ثبت نام در شورای سازمان

مطلب پیش نویس است
مهلت ثبت نام در شورای سازمان

 

قابل توجه اعضای محترم سازمان 

 

به استنادنامه شماره ن/س/752/97 مورخ  97/2/5  سازمان مرکزی و همچنین  اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات  شورای استانی به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند . زمان ثبت نام تا ساعت 16 امروز 97/2/5 بوده و قابل تمدید  نخواهد بود.