نشست خبری دکتر حاجیان شهری

مطلب پیش نویس است
 نشست خبری دکتر حاجیان شهری

 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با خبرنگاران و اصحاب رسانه 
باموضوع گزارش عملکرد چهار ساله دوره چهارم شورا (سه شنبه 16 مردادماه97)
روابط عمومی