همایش بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی

مطلب پیش نویس است

 همایش بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی کشور ۲۵ و ۲۶بهمن ماه با مجوز وزارت علوم در مشهد باحضور پزشکان و مهندسین کشاورزی ایران .

www.confmt.com