آخرین اخبار http://www.razavi-agri-eng.ir/ آخرین اخبار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی FA خانه http://www.razavi-agri-eng.ir/Images/RssLogo.gif http://www.razavi-agri-eng.ir/ سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی Copyright سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی, 636833305654316331 20 Intech جلسه ریاست سازمان با حضور نمایندگان مرکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان در جلسه ای که با حضور نمایندگان مرکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی استان و همچنین با حضور رئیس و معاون سازمان برگزار گردید ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3783.aspx 2019-01-15 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3783.aspx قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی تفسیر عکس هایی و فتومتری بدینوسیله مکان برگزاری دوره آموزشی مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-3784.aspx 2019-01-15 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-3784.aspx نشست تخصصی کشمش (تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات) http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4-(%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa)-3781.aspx 2019-01-10 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4-(%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa)-3781.aspx دوره آموزشی تفسیر عکس های هوایی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-3782.aspx 2019-01-10 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-3782.aspx حضور ریاست سازمان در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار در جلسه ای با حضور دکتر قنادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، مهندس برغمدی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-3779.aspx 2019-01-08 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-3779.aspx تقویم آموزشی سه ماهه چهارم با عنایت به برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی سازمان در دوره پنجم، لیست عناوین دوره های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب فایل ذیل اعلام می گردد... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-3777.aspx 2019-01-07 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-3777.aspx نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-3778.aspx 2019-01-07 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-3778.aspx دوره آموزشی هرس به اطلاع کلیه اعضاء محترم و سایر علاقمندان می رساند این سازمان در نظر دارد دوره آموزشی هرس را در صورت رسیدن به حد نصاب برگزار نماید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%b3-3775.aspx 2019-01-06 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%b3-3775.aspx بکارگیری کارشناسان رشته علوم دامی در طرح هویت بخشی دام سنگین استان به اطلاع می‌رساند این سازمان به منظور اجرای عملیات هویت گذاری با استفاده از نصب پلاک و ثبت مشخصات، از بین اعضای مرد دارای سوابق کاری مرتبط در این زمینه، پس از بررسی مدارک و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3766.aspx 2019-01-05 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3766.aspx بانک اطلاعاتی کارآفرینان و مخترعین این سازمان به منظور شناخت توانایی های اعضای کارآفرین و مخترع و تسهیل دسترسی به آنان جهت حضور در نمایشگاههای داخل و خارج کشور در صدد تهیه بانک اطلاعاتی جامعی از اعضاء می باشد ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-3774.aspx 2019-01-03 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-3774.aspx قابل توجه شرکت کنندگان در هشتمین دوره آزمون ادواری به اطلاع شرکت کنندگان در هشتمین دوره آزمون ادواری می رساند ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-3771.aspx 2019-01-01 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-3771.aspx قابل توجه شرکت های پیمانکاری http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-3772.aspx 2019-01-01 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-3772.aspx نشست مشترک مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با ریاست سازمان مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، صبح امروز درنشست مشترک با ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان از اجرای ماده قانونی "هوای پاک" با مشارکت دو دستگاه سخن گفت ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3769.aspx 2018-12-31 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3769.aspx نشست خبری ریاست سازمان در نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان عنوان شد... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3765.aspx 2018-12-27 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3765.aspx قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی پیرو توافقات انجام شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، در نظر است کلیه امور قابل واگذاری مربوط به آن اداره کل به اشخاص حقیقی یا حقوقی که .... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3764.aspx 2018-12-26 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3764.aspx آغاز پذیره نویسی طرح جامع بیمه تامین اجتماعی اعضاء و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی از تاریخ 97/10/3 برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تحت پوشش بیمه اجتماعی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx 2018-12-25 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3759.aspx اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی نرم افزار طراحی شبکه های آبرسانی(Water Gems) به اطلاع کلیه اعضاء محترم در رشته آبیاری و سایر علاقمندان می رساند این سازمان در نظر دارد دوره آموزشی نرم افزار طراحی شبکه های آبرسانی(Water Gems) را در صورت رسیدن به ظرفیت حداقل 20 نفر از روز چهارشنبه 03/11/97 طبق برنامه زمان بندی ذیل برگزار نماید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c(Water-Gems)-3760.aspx 2018-12-25 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c(Water-Gems)-3760.aspx جلسه تعامل در امور رفاهی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان روز گذشته جلسه ای فی ما بین رئیس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در رابطه با تفاهم و تعامل رفاهی جهت اعضای دو سازمان برگزار شد.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3762.aspx 2018-12-25 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3762.aspx یادداشت ریاست سازمان در روزنامه خراسان در رابطه با بازآفرینی اعتماد در حوزه کشاورزی در دیدگاه های جامعه شناختی، «اعتماد» به عنوان یکی از ابعاد مهم در تقویت سرمایه های اجتماعی در نظر گرفته می شود. مفهومی که با سازه های مهمی چون همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3756.aspx 2018-12-24 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3756.aspx جلسه تعامل در امور رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان درروز یکشنبه مورخ 97/10/2 جلسه ای فی ما بین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در رابطه با تفاهم و تعامل رفاهی جهت اعضای دو سازمان برگزار شد.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3757.aspx 2018-12-24 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3757.aspx آغاز ثبت نام طرح جامع بیمه تامین اجتماعی اجرای طرح خدمات بیمه تامین اجتماعی برای تمامی اعضاء و بهره برداران از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت پوشش بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات درمانی بزودی انجام می شود.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-3754.aspx 2018-12-23 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-3754.aspx صدور مجوز فعالیت کارگاه های ساخت سازه گلخانه ای به استناد قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و نظام صدور مجوزمراکز خدمات کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی تنها مرجع رسمی صدور مجوز برای کارگاه های ساخت سازه های گلخانه می باشد.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx 2018-12-19 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-3749.aspx برگزاری جلسه هماهنگی اجرای مرحله سوم پلاک گذاری ماشین های بخش کشاورزی جلسه هماهنگی اجرای مرحله سوم پلاک گذاری ماشین های بخش کشاورزی باحضور کارشناسان مکانیزاسیون .... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3747.aspx 2018-12-18 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3747.aspx فراخوان تهیه نقشه های اجرائی و محاسبات فنی واحد های گلخانه ،قارچ و دام و طیور به اطلاع می‌رساند این سازمان به منظور طراحی و تهیه نقشه‌های اجرائی و محاسبات فنی گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراکی(اعم از سازه، پوشش، تجهیزات و تاسیسات) و پلان اجرایی و محاسبات سازه ساختمانی برای واحد های دام و طیور از شرکت‌هایی که دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشند ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%8c%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-3745.aspx 2018-12-17 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%8c%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b7%db%8c%d9%88%d8%b1-3745.aspx جلسه شورای مدیران شهرستان های سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بر تلاش برای ارتقاء رتبه گلخانه ای در استان ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3744.aspx 2018-12-16 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-3744.aspx اولین جلسه معارفه و هم اندیشی نمایندگی های سازمان (در شهرستان ها ) اولین جلسه معارفه و هم اندیشی نمایندگی های سازمان (در شهرستان ها ) پنجشنبه 97/9/22 با حضور مدیران عامل و کارشناسان اجرایی شرکتها برگزار گردید ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-)-3740.aspx 2018-12-13 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-)-3740.aspx تبریک حکم ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور فرهیخته گرامی جناب اقای مهندس شاهرخ رمضان نژاد ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3738.aspx 2018-12-12 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3738.aspx صدور کارت شناسایی واحدهای آبزی پروری خرد برای اولین بار در استان خراسان رضوی. در راستای ساماندهی مراکز آبزی پروری در استان خراسان فرآیند صدور کارت شناسایی واحد های آبزی پروری در منابع خرد توسط سازمان نظم مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان آغاز گردید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c.-3733.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c.-3733.aspx دستورالعمل اجرایی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ویژه عرضه کنندگان نهاده ها و تجهیزات کشاورزی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3731.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3731.aspx زمان بندی مصاحبه مدیران فنی مرغ گوشتی زمان بندی مصاحبه مدیران فنی مرغ گوشتی چهارشنبه 21 آذر ماه 1397 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-3734.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c-3734.aspx تشکیل کمیته های تخصصی با توجه به اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قانون تاسیس سازمان و در جهت افزایش بهره وری و دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی زیر نموده است ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-3735.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-3735.aspx برگزاری سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری روز پنجشنبه 15 آذرماه و جمعه 16 آذرماه در حوزه استان خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور با شرکت 69 نفر از متقاضیان برگزار گردید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-3736.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-3736.aspx مزایای رتبه بندی د ر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی به منظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش کشاورزی، پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af-%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3725.aspx 2018-12-09 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af-%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3725.aspx جلسه مشترک رئیس سازمان با اعضا کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی کشاورزی و آب خراسان رضوی پنجشنبه 97/9/15 برگزار گردید .... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-3729.aspx 2018-12-06 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-3729.aspx نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه و سبزی و فرآورده های آن برگزار می شود نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه، سبزی و فرآورده های آن توسط مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار می شود.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-3728.aspx 2018-12-05 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-3728.aspx قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی با عنایت به اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان طبق توافقات انجام شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طییعی در نظر دارد کلیه امور قابل واگذاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای گرید از سازمان نظام مهندسی... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3726.aspx 2018-12-03 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-3726.aspx جلسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی خراسان رضوی جلسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی خراسان رضوی با موضوع کشاورزی ،آب و گردشگری ، رئیس سازمان در خصوص ایجاد تعامل آموزش و انتقال تجربیات بین ایران و اسپانیا و.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%8c%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-3720.aspx 2018-12-02 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%8c%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%8c%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-3720.aspx خدمات رفاهی سازمان اعضاء محترم سازمان می توانند با ارائه کارت نظام مهندسی معتبر جهت استفاده از خدمات رفاهی فایل پیوست ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/اخبار-رفاهی-140/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3721.aspx اخبار رفاهی 2018-12-02 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/اخبار-رفاهی-140/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3721.aspx مجموعه هتل و آبدرمانی بین المللی رویال پارک سرعین پیرو هماهنگی به عمل آمده اعضای سازمان می توانند از مجموعه هتل و آبدرمانی بین المللی رویال پارک سرعین واقع در اردبیل شهر توریستی سرعین با ارائه کارت عضویت معتبر سازمان از تخفیف 50% تا پایان سال 97 بهره مند گردند. http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-3723.aspx 2018-12-02 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%db%8c%d9%86-3723.aspx زمان مصاحبه کارشناس روابط عمومی سازمان قابل توجه متقاضیان شرکت کننده در آگهی استخدام کارشناس روابط عمومی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3718.aspx 2018-11-29 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3718.aspx اجرای مفاد مندرج در قانون نظام جامع دامپروری کشور و سامانه پنجره واحد مجوزها http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-3715.aspx 2018-11-29 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-3715.aspx حضور کارشناس انجمن صنفی قارچ کشور در بازدید از واحدهای پرورش قارچ خوراکی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-3716.aspx 2018-11-29 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-3716.aspx تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری به استناد نامه شماره 98 /4055 /س /ن مورخ 97/08/30 سرپرست معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی و با عنایت به درخواست برخی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-3713.aspx 2018-11-26 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-3713.aspx کارگاه آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-3710.aspx 2018-11-24 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-3710.aspx تشکیل اولین جلسه شورای پنجم سازمان به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه که با حضور ۹ تن از اعضاء شورای پنجم برگزار گردید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3709.aspx 2018-11-23 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3709.aspx تکمیل فرآیند عضویت اعضا با توجه به اقدامات در دست انجام در خصوص تغییر سامانه عضویت، بدین وسیله از کلیه اعضایی که در طی سالهای 92، 93، 94 و 1395 در سایت سازمان مرکزی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-3708.aspx 2018-11-20 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-3708.aspx جلسه هم اندیشی روسای نظام مهندسی استان ها جلسه رئیس سازمان استان با مهندس کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حاشیه نشست هم اندیشی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-3707.aspx 2018-11-19 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-3707.aspx سامان دهی تراکتور های بخش کشاورزی ساماندهی تراکتورهای بخش کشاورزی در قالب طرح پلاک گذاری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3705.aspx 2018-11-15 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3705.aspx ابلاغ حکم ریاست سازمان جناب آقای دکتر قنادزاده احتراما، بدین وسیله حسن انتصاب جنابعالی را به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تبریک عرض می نماییم ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3702.aspx 2018-11-14 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3702.aspx جلسه مشترک ریاست سازمان با رئیس بانک کشاورزی شعبه راهنمایی جلسه ریاست سازمان جناب آقای دکتر قنادزاده با رئیس بانک کشاورزی شعبه میدان راهنمایی در روز سه شنبه مورخ 97/8/22 در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-3703.aspx 2018-11-14 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-3703.aspx جلسه مشترک ریاست سازمان با انجمن متخصصین علوم دامی جلسه ریاست سازمان جناب آقای دکتر قنادزاده با انجمن متخصصین علوم دامی در روز سه شنبه مورخ 97/8/22 در محل اتاق جلسات سازمان نظام مهندسی برگزار گردید... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-3704.aspx 2018-11-14 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-3704.aspx تقدیر و تشکر بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم سازمان,اساتید وسروران بزرگوار که در پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشارکت نموده و.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-3699.aspx 2018-11-05 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-3699.aspx ترکیب هیئت رئیسه شورای پنجم مشخص شد با برگزاری سومین جلسه شورای سازمان ترکیب هیئت رئیسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تعیین گردید ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af-3697.aspx 2018-10-29 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af-3697.aspx پنجمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان نمونه کشاورزی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3693.aspx 2018-10-29 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3693.aspx ابلاغ دستورالعمل ساماندهی مسئولین تجربی تولید محصولات گلخانه ای و قارچ خوراکی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-3695.aspx 2018-10-27 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-3695.aspx عملیاتی شدن صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مسئولین فنی گیاهپزشکی در سامانه پنجره واحد با عنایت به نامه شماره 97/ 3472 /س /ن مورخ 97/07/18 معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی به استحضار می رساند از تاریخ 17 مهرماه 1397 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3692.aspx 2018-10-11 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-3692.aspx تخفیف 5 الی 12 درصدی بیمه عمر پاسارگاد جهت برخورداری از بیمه عمر پاسارگاد با تخفیف 5 الی 12% (با توجه به مبلغ پرداختی) بر اساس.... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-5-%d8%a7%d9%84%db%8c-12-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af-3685.aspx 2018-08-16 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-5-%d8%a7%d9%84%db%8c-12-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af-3685.aspx تخفیف 50 درصد تبلیغات در سایت سازمان عضای محترم که مایل به درج تبلیغات شرکت و یا محصول تولیدی خود (با تخفیف 50 درصد) در سایت سازمان می باشند... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3684.aspx 2018-08-15 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3684.aspx بیمه تکمیلی سامان قابل توجه اعضای محترم سازمان پیرو هماهنگی های انجام شده با بیمه سامان (نمایندگی 1907- احمد محبوب) جهت استفاده از بیمه تکمیلی به صورت انفرادی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-3654.aspx 2018-07-21 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-3654.aspx رعایت مفاد آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-3671.aspx 2018-07-16 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-3671.aspx ابلاغ دریافتی ها و جداول اجرایی برای اجرا در سال97 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8497-3621.aspx 2018-06-30 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%8497-3621.aspx ابلاغ تعرفه های سال 97 خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3660.aspx 2018-06-30 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3660.aspx دستورالعمل احداث سایبان های کشاورزی دستورالعمل احداث سایبان های کشاورزی مشتمل بر تیپ های رایج و مشخصات فنی مربوطه در سایت معاونت باغبانی به آدرس ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3629.aspx 2018-05-06 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-3629.aspx تکمیل فرآیند عضویت اعضا به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان که در طی سالهای 1392 و 1393 در سایت سازمان مرکزی به آدرس iaeo.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام اولیه نموده و هزینه ثبت نام خود را پرداخت کرده اند می رساند ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-3608.aspx 2018-03-11 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-3608.aspx اعزام هیات تجاری به کشورهای آلمان http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-3473.aspx 2017-07-24 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-3473.aspx قابل توجه رشته های محیط زیست با عنایت به تالیف کتاب درسی "انسان و محیط زیست" و تدریس آن برای تمامی فراگیران رشته های علوم تجربی ،ریاضی ،علوم انسانی ، کاردانش و فنی حرفه ای پایه یازدهم در سال تحصیلی آینده ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-3469.aspx 2017-07-22 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-3469.aspx سمینار آموزشی طراحی و ساخت گلخانه براساس اصول محاسبات بارگذاری http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-3470.aspx 2017-07-22 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-3470.aspx قابل توجه کلیه مشاوران محترم سازمان بدین وسیله به اطلاع می رساند، پس از تهیه و تایید دفترچه محاسبات فنی ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3467.aspx 2017-07-18 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-3467.aspx قابل توجه کلیه سهامداران هتل گل با توجه به تغییر مدیریت صندوق تعاون و رفاه سازمان مرکزی و جهت پیگیری مطالبات سهامداران درخواست می گردد مدارک.مستندات و فیش واریزی خود را... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%aa%d9%84-%da%af%d9%84-3465.aspx 2017-07-12 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%aa%d9%84-%da%af%d9%84-3465.aspx تغییر زمان برگزاری آزمون مسئولین فنی تاریخ برگزاری دومین آزمون مسئولین فنی واحد های تولیدی از روز جمعه 10 شهریور ماه به روز ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-3464.aspx 2017-07-11 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-3464.aspx نشست بررسی سامانه جامع آموزشی با حضور مدیران سازمان نظام مهندسی استانها با توجه به ضرورت و اهمیت یکپارچه سازی برنامه های آموزشی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، راه اندازی سامانه جامع آموزشی در دستور کار معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی قرار گرفت... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-3463.aspx 2017-07-10 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-3463.aspx دومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی ضوابط برگزاری دومین آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه، قارچ خوراکی، دامپروری و گیاهپزشکی، سرفصل و تعداد سؤالات آزمون http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-3461.aspx 2017-07-08 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-3461.aspx اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی پیرو برگزاری اولین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی، اسامی پذیرفته شدگان آزمون مذکور در قالب فایل پیوست اعلام می گردد... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-3462.aspx 2017-07-08 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-3462.aspx هتل مروارید صدرای بهشهر قابل توجه اعضای محترم سازمان پیرو قرارداد منعقده ،همانند سال قبل با هتل مروارید صدرا بهشهر(4ستاره) اعضای سازمان می توانند به اتفاق خانواده ایشان با ارائه کارت نظام مهندسی معتبر با 30% تخفیف ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-3442.aspx 2017-07-03 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-3442.aspx عدم دریافت سهم سازمان از محل طرح نویسی توسط کارشناسان مشاور احتراما، پیرو مشکلات بوجود آمده به کلیه مشاوران مستقر در شهرستان اطلاع رسانی شود که 15% سهم سازمان نظام مهندسی... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-3456.aspx 2017-07-03 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-3456.aspx ارائه خدمات بیمه ای پیرو تفاهم نامه فی مابین این سازمان و نمایندگی بیمه ایران (علیپور) کد 7930 اعضای سازمان با ارائه کارت نظام مهندسی معتبر از خدمات بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرایط ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-3373.aspx 2017-07-02 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-3373.aspx آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری عاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، متن این آیین نامه به شرح زیر است... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b3-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-996.aspx 2016-01-23 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b3-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-996.aspx اطلاعیه -ثبت نام دوره های آموزشی زبان آموزشی زبان انگلیسی ثبت نام دوره های آموزشی زبان آموزشی زبان انگلیسی در موسسه باران ویژه اعضای سازمان... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-748.aspx 2015-05-17 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-748.aspx اطلاعیه درخصوص تهیه طرحهای فنی ،اقتصادی وجلوگیری ازموازی کاروتحمیل هزینه های مضاعف قابل توجه اعضای محترم سازمان ،با توجه به اعتراضات متعددمراجعه کنندگان از موازی کاری و تحمیل هزینه های اضافی طرح نویسی مجدد توسط بانک و عدم پذیرش طرح های اعضا و پیگیری موضوع ... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-745.aspx 2015-05-14 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%8c%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-745.aspx اطلاعیه - بهره گیری از دانش اعضا وبکارگیری اعضا به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند باتوجه به مصوبه شورای آموزش سازمان و به منظور بهره گیری از دانش اعضا در راستای تعالی آموزشی وبکارگیری اساتید مجرب و فنی در کلاسهای آموزشی ،ازکلیه افرادی که درزمینه آموزش آمادگی داشته وحائزشرایط می باشند دعوت میشود... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%88%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-734.aspx 2015-05-07 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%88%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-734.aspx اطلاعیه -بلامانع بودن واگذاری امور به شرکت های دارای گرید نظام مهندسی به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند نظر به بروز برخی مشکلات برای اعضای سازمان در زمینه واگذاری برخی امور به شرکتهای فنی و مشاوره ای عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-737.aspx 2015-05-07 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-737.aspx امکان پرداخت یکجا حق عضویت به صورت 4 سال به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند با توجه به مصوبه شورای مرکزی در چهل و پنجمین جلسه مورخ 92/12/19 که طی نامه 355 مورخ 93/1/26 به استان ارسال گردیده است امکان پرداخت حق عضویت سالیانه .... http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%ad%d9%82-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84-677.aspx 2015-03-05 http://www.razavi-agri-eng.ir/News/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%ad%d9%82-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84-677.aspx