ایمیل مستقیم ریئس سازمان

۱۳۹۳/۰۵/۲۸ تعداد بازدید: ۴۷۲۶
print

ارتباط مستقیم با دکتر محمد حاجیان شهری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی از طریق پست الکترونیکی جهت ارائه نقطه نظرات اعضاء محترم  Pishnahad.Nezam.ir@gmail.com